STAGEDOCTORS
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (“KVKK”) uyarınca kişisel verilerinizin veri sorumlusu olan Stagedoctors Eğitim Danışmanlık Turizm ve Dış Ticaret Limited Şirketi (“Biz”, “Veri Sorumlusu”, “StageDoctors”) tarafından işbu Aydınlatma Metni’nde açıklanan kapsamda işlenebilecektir. İşbu Aydınlatma Metni, www.stagedoctorsmed.com alan adlı web sitesi (“Web Sitesi”) aracılığıyla elektronik ortamda veya bizimle iletişime geçerek yüz yüze gerçekleştireceğimiz görüşmeler yoluyla hangi verilerinizi topladığımız, işlediğimiz, işleme amaçlarımız, verilerinizi kime ve neden aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

1.     Veri Sorumlusu
Veri Sorumlusu, Topkapı Mah. Dullar Çıkmazı Sok. Doğan İş Merkezi Apt. No: 2/1 Fatih İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Siciline 231117-5 sicil numarasıyla kayıtlı Stagedoctors Eğitim Danışmanlık Turizm ve Dış Ticaret Limited Şirketi’dir.

2.     Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği
Web Sitesi aracılığıyla toplanan kimlik, iletişim bilgileri, eğitim bilgileri ve adres bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm kişisel verileriniz, StageDoctors tarafından sunulan hizmetlerden faydalanmanızın sağlanması, dijital eğitim video içeriklerinin sunulması, üyelik süreçlerinizin gerçekleştirilmesi, ödemelerin tahsil edilmesi ve bu kapsamda gerekli diğer işlemlerin gerçekleştirilmesi, rezervasyon süreçlerinin takibi, giriş çıkışlar için gerekli güvenlik önlemlerinin tesis edilmesi, hizmetlerin sunumuna ilişkin bilgilendirme yapılması, hizmetlerle ilgili iletişime geçilmesi, hizmetlerin bilinirliğinin artırılması, hizmetlere ilişkin tanıtım süreçlerinin planlanması ve icrası, hizmetlerimizin ihtiyaç ve beğenilerinize yönelik özelleştirilmiş şekilde sizlere önerilmesi, reklam veya pazarlama faaliyetleri kapsamında sizlere sunulması, bu kapsamda tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi, StageDoctors ve StageDoctors’ın ilişki içinde olduğu ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin temin edilmesi, hukuki sorumluluklarımızın ve resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla KVKK madde 5 ve 6’da belirtilen şartlar kapsamında StageDoctors tarafından işlenebilecektir. 

Üye olurken tarafımıza ilettiğiniz kişisel verileriniz; 
·      Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,
·      Doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,
·      İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve
·      Hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir. 


3.     İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere, Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Yukarıda sıralanan ve sizlerden toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında, kanunen yetkili kamu kurumlarına, kanunen yetkili özel kişilere ve/veya pazarlama ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi için tedarikçilerimize KVKK madde 8 ve 9’da belirtilen aktarıma ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir. Bu kapsamda yurt dışına aktarım söz konusu olabilecektir. 

4.     Kişisel Verilerinizi İşlememizin Hukuki Sebebi
Toplanan kişisel verileriniz KVKK madde 5 ve 6’ya uygun olarak, aşağıdaki hukuki sebeplere dayalı olarak işlenecektir:
§  KVKK madde 5/2-c bendi uyarınca sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak;
o   StageDoctors tarafından sunulan hizmetlerden faydalanmanız,
o   Dijital eğitim video içeriklerinin sunulması, 
o   Üyelik süreçlerinizin gerçekleştirilmesi, 
o   Ödemelerin tahsil edilmesi ve bu kapsamda gerekli diğer işlemlerin gerçekleştirilmesi,
o   Rezervasyon süreçlerinin takibi, 
o   Giriş çıkışlar için gerekli güvenlik önlemlerinin tesis edilmesi, 
o   Hizmetlerin sunumuna ilişkin bilgilendirme yapılması, 
o   Hizmetlerle ilgili iletişime geçilmesi, 
§  KVKK madde 5/2-ç bendi uyarınca StageDoctors’ın hukuki yükümlülüklerine dayalı olarak;
o   StageDoctors ve StageDoctors’ın ilişki içinde olduğu ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin temin edilmesi, 
o   Hukuki sorumluluklarımızın ve resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi 
§  KVKK madde 5/2-f bendi uyarınca StageDoctors’ın meşru menfaati için veri işlenmesinin zorunlu olmasına ilişkin hukuki sebebe dayanarak;
o   Hizmetlerin bilinirliğinin artırılması, 
o   Hizmetlere ilişkin tanıtım süreçlerinin planlanması ve icrası, 
amaçlarıyla KVKK madde 5 ve 6’da belirtilen şartlar kapsamında tarafımızca işlenebilecektir. 

Tüm bunlara ek olarak, bu kapsamda hizmetlerimizin ihtiyaç ve beğenilerinize yönelik özelleştirilmiş şekilde reklam veya pazarlama faaliyetleri kapsamında sizlere önerilmesi amacıyla açık rıza vermeniz şartıyla tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi için işlenebilecektir.

5.     KVKK madde 11 Kapsamında Sahip Olduğunuz Haklar 
Kişisel verilerinizin; 
§  İşlenip işlenmediğine, işlendiyse işlenme amacına ilişkin bilgi edinme, amacına uygun işlenmesini talep etme;
§  Yurt içine ya da yurt dışına aktarılıp aktarılmadığına, aktarıldıysa aktarılan üçüncü kişilere dair bilgi edinme; 
§  Yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve düzeltmelerden üçüncü kişilerin haberdar edilmesini isteme;
§  İlgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve uğradığınız zararların tazmin edilmesini talep etme;
§  Otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara itiraz etme haklarına KVKK madde 11 uyarınca sahip olduğunuzu belirtiriz. 

6.     Başvuru Hakkınız
Kişisel veri sahibi olarak işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kimliğinizi tespit edecek bilgi ve belgelerle, aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Formu’nu [TG1] doldurup imzalayarak StageDoctors’a ücretsiz olarak iletebilirsiniz: 

a)     Başvuru formunu doldurup [email protected] adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle, 
b)    Başvuru formunu doldurduktan sonra Topkapı Mah. Dullar Çıkmazı Sok. Doğan İş Merkezi Apt. No: 2/1 Fatihİstanbul adresine ıslak imzalı olarak bizzat elden teslim etmek veya noter aracılığı ile ya da iadeli taahhütlü posta yolu ile göndermek suretiyle. 
Tarafımıza iletmiş olduğunuz başvurularınızı KVKK madde 13 fıkra 2 gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı kabul, beyan ve taahhüt ederiz. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilecektir.

Kişisel veri sahibi olarak adınıza üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için, tarafınızca başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekaletname aranmaktadır. 

KVKK madde 7 ve ilgili diğer kanun ve mevzuat hükümleri ve içtihadına uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizi resen veya talebiniz üzerine sileceğimizi, yok edeceğimizi veya anonim hale getireceğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 

Güncellenme Tarihi: 14.11.2020