KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

Madde 1. Amaç ve Kapsam
İşbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve KVKK’nın ikincil düzenlemesini teşkil eden Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca hukuki yükümlülüklerimiz, kişisel verilerin işlenme ilkeleri, kişisel verilerin üçüncü kişilere aktarılması, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami saklama süresinin belirlenmesi esasları ile silme, yok etme ve anonim hale getirme süreçleri ve kişisel verilerinize yönelik haklarınız hakkında bilgilendirmek amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla Stagedoctors Eğitim Danışmanlık Turizm ve Dış Ticaret Limited Şirketi (“StageDoctors”) tarafından hazırlanmıştır. 

Madde 2. Tanımlar
Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddüte yer bırakmayacak açıklıkta ve sadece o işlemle sınırlı olarak verilen rızadır.
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü̈ bilgi. 
Kişisel Veri Sahibi / İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. 
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem. 
Kayıt Ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamdır. 
Silinme: Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin bir daha hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesidir. 
İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesidir.
Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. 
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir. 
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir. 
Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu ifade eder. 

Madde 3. Hukuki Yükümlülükler
3.1. StageDoctors tarafından Kişisel Verilerin saklanması ve imhasında aşağıda yer alan kurallar çerçevesinde; 
i) Kişisel Verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesinde KVKK’ya ve ilgili mevzuat hükümlerine, Kurum kararlarına ve işbu Politika’ya tamamen uygun hareket edilmektedir. 
ii) Kişisel Verilerin yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan tüm işlemler StageDoctors tarafından kayıt altına alınmakta ve söz konusu kayıtlar diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 5 (beş) yıl süreyle saklanmaktadır. 
iii) Kurum tarafından aksine bir karar alınmadıkça, Kişisel Verileri resen silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanı StageDoctors tarafından seçilmekte olup Kişisel Veri Sahibi/İlgili Kişi’nin talebi halinde bu yöntem gerekçesi açıklanarak seçilecektir. 
iv) KVKK madde 5 ve 6’da yer alan Kişisel Verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde Kişisel Veriler StageDoctors tarafından resen veya Kişisel Veri Sahibi/İlgili Kişi’nin talebi üzerine silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu konuda iletilen talepler en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlanmaktadır. 

Madde 4. Kişisel Verilerin İşlenme İlkeleri
4.1. İnternet ve Web Sitesi kullanımına ilişkin Kişisel Verileriniz sizlere hizmeti sunabilmek ve güvenlik kamerası ve kapı giriş çıkışına yönelik Kişisel Verileriniz ilgili kuruma giriş çıkış sağlayabilmeniz ve şüpheli işlemlerin araştırılması ve uyuşmazlık çözümlerinde delil olarak kullanılabilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir. Bu işleme esnasında aşağıdaki ilkelere uyulmaktadır: 
i) Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme
ii) Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama
iii) Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme
iv) İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma
v) Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme 
4.2. Kişisel Verilerin özel nitelikli olması durumunda açık rızanız aranmaktadır. Açık rıza temin edildiği takdirde bu Kişisel Veriler Politika’da belirtilen ilkeler ve gerekli idari ve teknik tedbirler alınarak işlenebilir.

Madde 5. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması
5.1. Kişisel Verileriniz veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alınarak üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Açık rızanızın alınması gereken durumlarda tarafınıza ayrıca bilgilendirme yapılarak rızanız alınmaktadır. Ancak aşağıdaki durumlarda açık rızanız aranmamaktadır:
i) Kanunlarda Kişisel Verilerinizin aktarılacağı yönünde açık bir düzenleme varsa,
ii) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunluysa,
iii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verilerin işlenmesi gerekliyse,
iv) Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunluysa,
v) Tarafınızca alenileştirilmişse,
vi) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi zorunluysa,
vii) Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesi zorunluysa.
5.2. Özel nitelikli Kişisel Verileriniz ancak açık rızanız varsa üçüncü kişilere aktarılacaktır. Ancak aşağıdaki durumlarda açık rızanız aranmamaktadır:
i) Sağlık ve cinsel hayat dışındaki Kişisel Verileriniz kanunlarda öngörülen hâllerde veya
ii) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin Kişisel Verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
5.3. Kişisel Verileriniz StageDoctors yetkililerine şirket faaliyetleri kapsamında strateji ve denetim amaçlarıyla; hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına veya hukuken yetkili özel hukuk kişilerine hukuki yetkileri kapsamında talep ettikleri amaçlarla; veya iş ve çözüm ortaklarımıza faaliyetlerimizi yerine getirmemiz amacıyla aktarılabilecektir. 
5.4. Bunlara ek olarak Kişisel Verileriniz Kurul tarafından yeterli korumanın bulunması veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurul’un izninin bulunması kaydıyla açık rızanız aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.

Madde 6. Saklama ve İmhaya İlişkin Açıklamalar 
6.1. Kişisel Veriler StageDoctors tarafından özellikle ticari faaliyetlerin sürdürülebilmesi, KVKK ve ilgili mevzuatta yer alan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için yine KVKK ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen sınırlar çerçevesinde saklanmaktadır. 
6.2. Saklamayı gerektiren sebepler aşağıdaki gibidir: 
i) Kişisel Verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması, 
ii) Kişisel Verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması ya da korunması amacıyla saklanması, 
iii) Kişisel Verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması, 
iv) Kişisel Verilerin Şirket’in herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması, 
v) Mevzuatta Kişisel Verilerin saklanmasının açıkça yer alması, 
vi) Veri Sahibi / İlgili Kişi’nin Açık Rıza’sının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından Veri Sahibi / İlgili Kişi’nin Açık Rıza’sının bulunması. 
6.3. İlgili Yönetmelik uyarınca aşağıdaki hallerde veri sahiplerine ait Kişisel Veriler, StageDoctors tarafından resen ya da talep üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir:
i) Kişisel Verilerin işlenmesine veya saklanmasına esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi ya da ilgası nedeniyle silinme, yok edilme ya da anonim hale getirilmesinin zaruri olması,
ii) Kişisel Verilerin işlenmesini veya saklanmasını gerektiren nedenin ortadan kalkması, 
iii) KVKK’nın 5. ve 6. maddelerindeki Kişisel Verilerin işlenmesini gerektiren koşulların ortadan kalkması, 
iv) Kişisel Verileri işlemenin sadece Açık Rıza şartına bağlı olarak gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin rızasını geri alması, 
v) Veri Sahibi / İlgili Kişi’nin, KVKK’nın 11. maddesindeki hakları çerçevesinde Kişisel Verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için yaptığı başvurunun Veri Sorumlusu tarafından kabul edilmesi, 
vi) Kişisel Verilerin saklanmasını gerektiren azami süre geçmiş̧ olmasına rağmen, Kişisel Verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir nedenin bulunmaması. 

Madde 7. Saklama ve İmha Süreleri
7.1. StageDoctors tarafından KVKK ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak elde edilen Kişisel Verilerinizin saklama ve imha sürelerinin tespitinde aşağıda yer alan kıstaslar göz önünde bulundurulmaktadır: 
i) Mevzuatta söz konusu Kişisel Verinin saklanmasına ilişkin olarak herhangi bir süre öngörülmüş ise bu süreye uyulur. 
ii) İlgili Kişisel Verinin saklanması konusunda mevzuatta öngörülen sürenin sona ermesi veya ilgili mevzuatta ilgili verinin saklanması konusunda herhangi bir süre öngörülmemiş olması halinde Kişisel Veriler, KVKK’nın 6. maddesinde yer alan tanımlama uyarınca, Kişisel Veriler ve özel nitelikli Kişisel Veriler olarak ikiye ayrılır. Özel nitelikte olduğu tespit edilen tüm Kişisel Veriler imha edilir. 
iii) Verinin saklanmasının KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen ilkelere olup olmadığı değerlendirilir. Saklanması KVKK’nın 4. maddesinde yer alan ilkelere aykırılık teşkil edebileceği belirlenen Kişisel Verileriniz silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. 
iv) Verinin saklanmasının KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde öngörülmüş olan istisnalar kapsamına girip girmediği belirlenir. Tespit edilen istisnalar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin saklanması gereken makul süreler belirlenir. Söz konusu sürelerin sona ermesi halinde Kişisel Verileriniz KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. 
Madde 8. Periyodik İmha 
8.1. KVKK’da yer alan Kişisel Verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda; StageDoctors işleme şartları ortadan kalkmış olan Kişisel Verileri işbu Politika’da belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek bir işlemle siler, yok eder veya anonim hale getirir. 
8.2. Saklama süresi dolan Kişisel Veriler 6 (altı) aylık periyodlarla işbu Politika’da yer verilen usullere uygun olarak anonim hale getirilir veya imha edilir. Kişisel Verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 5 (beş) yıl süreyle saklanır. 

Madde 9. İmha İşleminin Hukuka Uygunluğunun Denetimi 
StageDoctors, gerek talep üzerine gerekse periyodik imha süreçlerinde resen gerçekleştirdiği imha işlemlerini KVKK’ya, ilgili mevzuata ve işbu Politika’ya uygun olarak yapar. StageDoctors, imha işlemlerinin bu düzenlemelere uygun olarak yapıldığını temin etmek amacıyla bir takım idari ve teknik tedbirler almaktadır. 
9.1. Teknik Tedbirler 
i) StageDoctors, işbu Politika’da yer alan her bir imha yöntemine uygun teknik araç̧ ve ekipman bulundurur. 
ii) StageDoctors, imha işlemlerinin yapıldığı yerin güvenliğini sağlar.
iii) StageDoctors, imha işlemini yapan kişilerin erişimlerini kayıt altında tutar. 
iv) StageDoctors, imha işlemini yapacak yetkin ve tecrübeli elemanlar istihdam eder ya da gerektiğinde yetkin üçüncü kişilerden hizmet alır. 
9.2. İdari Tedbirler 
i) StageDoctors, özel hayatın gizliliği, Kişisel Verilerin korunması, bilgi güvenliği ile doğru ve güvenli imha teknikleri alanındaki gelişmeleri takip etmek ve gerekli aksiyonları almak üzere hukuki ve teknik danışmanlık hizmeti alır. 
ii) StageDoctors, imha işlemini yapacak çalışanlarının bilgi güvenliği, Kişisel Veriler ve özel hayatın gizliliği konularında farkındalıklarının artırılması bilgilerini güncel tutmaları için gerekli çalışmaları yapar. 
iii) StageDoctors, teknik ya da hukuki gereklilikler nedeniyle imha işlemini üçüncü kişilere yaptırdığı durumlarda ilgili üçüncü kişilerle Kişisel Verilerin korunması amacıyla protokoller imzalar, ilgili üçüncü kişilerin bu protokollerdeki yükümlülüklerine uyması için gerekli tüm özeni gösterir. 
iv) StageDoctors, imha işlemlerinin hukuka ve işbu Politika’da belirtilen şart ve yükümlülüklere uygun olarak yapılıp yapılmadığını düzenli olarak denetler ve gereken tüm aksiyonları alır. 

Madde 10. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız
10.1. Kişisel Verilerinize yönelik kanuni haklarınız şu şekildedir:
i) Kişisel Verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
ii) Kişisel Veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
iii) Kişisel Verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
iv) Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
v) Kişisel Verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
vi) KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
vii) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, Kişisel Verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
viii) İşlenen Kişisel Verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ix) Kişisel Verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
10.2. Kişisel Veri sahibi olarak işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kimliğinizi tespit edecek bilgi ve belgelerle, aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kurul’un belirlediği diğer yöntemlerle aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilecek Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak StageDoctors’a ücretsiz olarak iletebilirsiniz: 
i) Başvuru formunu doldurup [email protected] adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle, 
ii) Başvuru formunu doldurduktan sonra Topkapı Mah. Dullar Çıkmazı Sok. Doğan İş Merkezi Apt. No: 2/1 Fatih İstanbul adresine ıslak imzalı olarak bizzat elden teslim etmek veya noter aracılığı ile ya da iadeli taahhütlü posta yolu ile göndermek suretiyle
10.3. Tarafımıza iletmiş olduğunuz başvurularınızı KVKK madde 13 fıkra 2 gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı kabul, beyan ve taahhüt ederiz. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kurul tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilecektir.
10.4. Kişisel Veri sahibi olarak adınıza üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için, tarafınızca başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekaletname aranmaktadır. 

Madde 11. Güncelleme ve Uyum 
StageDoctors, KVKK’da yapılacak olası değişiklikler nedeniyle, Kurum kararları uyarınca ya da sektördeki gelişmeler doğrultusunda işbu Politika’da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

Son güncelleme tarihi: 14.11.2020