STAGEDOCTORS 
WEB SİTESİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE KULLANIM KOŞULLARI 
Madde 1. Taraflar 
İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), Topkapı Mah. Dullar Çıkmazı Sok. Doğan İş Merkezi Apt. No: 2/1 Fatih İstanbul adresinde mukim Stagedoctors Eğitim Danışmanlık Turizm ve Dış Ticaret Limited Şirketi (“StageDoctors”) ile aracı hizmet sağlayıcıya ait www.stagedoctorsmed.com alan adlı web sitesine (“Site”) üye olan internet kullanıcısı (“Üye”) arasında akdedilmiştir. 
StageDoctors ve Üye tek başına “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

Madde 2. Konu 
İşbu Sözleşme’nin konusu aracı Site’den Üye’nin faydalanma şartlarının belirlenmesi ve Site aracılığıyla Üye’nin internet üzerinden elektronik ortamda satışa sunulacak hizmete ulaşabilmesi için sanal bir ticaret platformu oluşturulmasıdır. 

Madde 3. Genel Hükümler 
3.1. Üyelik formunun Üye tarafından eksiksiz olarak doldurulup onaylanması sonrası kullanıma açılan Site üzerindeki tüm kullanım ve tasarruf hakları StageDoctors’a aittir. Bu Sözleşme gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak Site’de yayımlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır. 
3.2. Site hizmetlerinden yararlanan ve Site’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, StageDoctors tarafından işbu Sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır. Bu Site’de yer alan veya alacak olan bilgilerin, formların ve içeriğin dilediği zaman değiştirilme hakkı StageDoctors tarafından saklı tutmaktadır. 
3.3. Site üzerinden sunulan hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ortamda gerçekleştirilen dijital eğitim video içeriğinin satışından ibarettir. Site üzerinden satışı yapılan ürün veya hizmetler Üye tarafından bedel ödendikten sonra StageDoctors tarafından Üye’ye ayıpsız olarak sunulacaktır. 
3.4. StageDoctors, Site üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, bedel dahil ürün ve hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri Site’de yayımlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir. 
3.5. Site kullanımı esnasında veya StageDoctors tarafından sunulan bir başka hizmet kullanılırken Üye tarafından
i) Mevzuata aykırı hareket edilmesi, işbu Sözleşme ve/veya üçüncü kişi ve kurumların haklarının ihlal edilmesi,
ii) Fikri ve Sınai mülkiyet hukukundan doğan üçüncü kişilere ait telif, marka gibi fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının ihlali, 
iii) Üyeliğiniz iptal edilmesine rağmen StageDoctors’ın sunduğu hizmetlerin kullanılmaya devam edilmesi, 
iv) Ürün ve/veya hizmetlerin sizden kaynaklı sebeplerle teslim/ifa edilmemesinin veya bedelinin ödenmemesi, 
v) Dijital eğitim videoları ile ilgili teknolojik koruma önlemlerinin hileli bir şekilde atlanması, dijital eğitim videolarının yayımlanması, kopyalanması, kiralanması finansal kiralama yoluyla satılması, içeri veya dışarı aktarılması, dağıtılması veya veya ödünç verilmesi ve dijital eğitim videolarına erişim veya videoları kullanma hakkının devredilmesi, yetkisiz üçüncü kişi uygulamalarıyla dijital eğitim videolarına erişim sağlanması 
Sözleşme’ye açıkça aykırılık olarak kabul edilecektir. 
3.6. Üye, Site üzerinden kendisi tarafından belirlenen ve kullanmakta olduğu şifreyi başka üçüncü kişi veya kuruluşa vermeyeceğini, bu şifrenin bizzat kullanımına özgülendiğini kabul eder. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından StageDoctors’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, StageDoctors’ın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. 
3.7. Üye’nin söz konusu dijital eğitim videolarından yararlanma hakkı StageDoctors’ın Site üzerinden en yakın tarihli Tıpta Uzmanlık Sınavı’na kadarki zaman dilimi ile sınırlı olup Üye kendisine tanınan sürede hakkını kullanmadığı takdirde Satıcı’nın Alıcı’ya herhangi bir şekilde bedel iadesi veya süre değişikliği yapma yükümlülüğü yoktur.
3.8. StageDoctors tarafından Site’nin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla internet servis sağlayıcısının adı, IP adresi, Site’ye erişim tarihi ve saati ile Site’de bulunduğu sırada eriştiği sayfalara ilişkin bilgiler toplanabilir.
3.9. StageDoctors, Üye’lerin özel tercih ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalar yapmak ve kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla Üye’lerin kişisel bilgilerini kullanabilecek olup Üye ile ticari elektronik iletişime geçilmesine izin verildiği takdirde iletişime geçecektir. 
3.10. StageDoctors her zaman Üye’nin üyeliğini, Üye’ye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkını haizdir ve Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, StageDoctors’ın hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. 

Madde 4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
4.1. Üye, işbu Sözleşme’den doğan kullanım haklarının yalnızca kendi kişisel kullanımı için olduğunu, başka herhangi bir kişiye Sözleşme’den doğan herhangi bir hakkını kısmen veya tamamen devretmeyeceğini, herhangi bir şekilde bunları başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde StageDoctors’ın tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan Sözleşme’yi feshetme ve üyeliğe son verme hakkı olduğunu kabul ve beyan eder. 
4.2. Üye, üyelik işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, ürün ve/veya hizmet satışı niteliği taşımayan, sadece para transferini sağlayacak hiçbir işlem yapmamayı, Site’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmamayı, StageDoctors’ın zararına yol açacak aldatıcı, hileli, yanıltıcı işlemler yapmamayı kabul ve taahhüt etmektedir. Üye, bu maddede yer alan taahhütlerine aykırı işlemleri nedeniyle StageDoctors’ın uğrayacağı, avukatlık ücreti ve mahkeme masrafları dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm doğrudan ve dolaylı zarar ve ziyandan sorumlu olacağını ve ayrıca StageDoctors’ın söz konusu fiilleri işleyen kimseler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunma hakkı dahil olmak üzere her türlü hukuki yola başvurma hakkını saklı tuttuğunu kabul ve beyan etmektedir. 
4.3. Üye, Site’ye üye olma esnasında sunulan kişisel veriler dahil tüm bilgilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel olduğunu kabul ve beyan eder. Üye ayrıca, StageDoctors’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm doğrudan ve dolaylı zararları hiçbir kesinleşmiş mahkeme kararına gerek duymadan ilk talep halinde aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu verilerde herhangi bir eksiklik ya da yanlışlık olması durumunda Üye bu durumdan kendisinin sorumlu olacağını bilir ve eksiklikler ile değişiklikleri derhal StageDoctors’a bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
4.4. StageDoctors, Üye’nin verilerine yetkisiz üçüncü kişilerin erişimini engellemek için kendisinden beklenebilecek makul teknik ve idari tedbirleri alacak olup kendisine kusur atfedilebilecek durumlar hariç olmak üzere Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve bunlara gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, Site’nin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar sebebiyle StageDoctors’tan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. Üye ayrıca kendisi de diğer kullanıcıların verilerine ve yazılımlarına izinsiz ulaşmamayı ve bunları kullanmamayı, kullanması dolayısıyla doğacak zarardan StageDoctors’ı sorumlu tutmayacağını ve kendisinin münhasıran sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 
4.5. Üye, Site’ye üye olurken veya Site’yi kullanırken uygulanabilir mevzuat hükümlerine riayet edeceğini, hiçbir şekilde kamu düzenini bozan, genel ahlaka aykırı, üçüncü kişileri rahatsız eden, suç oluşturacak nitelikte, fikri mülkiyet haklarını zedeleyici, Site’nin işleyişini bozucu bir davranış veya harekette bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
4.6. StageDoctors, Site’de yer alan üçüncü kişi hizmetleri kapsamında yükleme ve/veya paylaşıma konu dosya, bilgi, belgelerin virüsler, spamler, truvalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü kötü kod ve materyalden arınmış olduğuna dair bir garanti vermemektedir.  Üye, bunlardan korunmak için gerekli yazılım ve donanımı edinmek ve bunları güncel tutmakla yükümlüdür. Bu tür kötü kod ve materyaller nedenle Üye zarar gördüğü takdirde Stage Doctors herhangi bir şekilde sorumlu olmayacak olup Üye’nin kendisine bu kapsamda yönelttiği dava ve talepler dolayısıyla kendisinin zarar görmesi halinde tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla kendisi ödemek zorunda kaldığı zararı Üye’ye rücu edebilecektir. 
4.7. Üye, Site üzerinden beyan ettiği fikir ve düşüncelerinin tamamen kendi kişisel görüşleri olup StageDoctors’ın bu fikir ve görüşler nedeniyle Üye veya üçüncü kişi ve kurumların uğrayabileceği herhangi bir dolaylı ve doğrudan zararlardan sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder. Üye, StageDoctors tarafından sunulan ürün veya hizmete ilişkin şikayet ve taleplerini StageDoctors yetkilileri ile çözeceğini, bu konularda herhangi bir mecrada Site’yi veya StageDoctors’ı küçük düşürücü veya hakaret içerikli paylaşım yapması halinde StageDoctors’ın tazminat ve dava hakkının saklı olduğu kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.8. Site’nin yazılım ve tasarımına ait fikri mülkiyet hakları münhasıran Stagedoctors’a veya ilgililere ait olup izinsiz olarak kullanılamaz veya değiştirilemez. Bu Site’nin içeriğinde yer alan bilgi, yazı, resim, marka, slogan dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın fikri mülkiyet hakkının konusu olabilecek herhangi bir husus StageDoctors veya lisans alınan kurumun mülkiyetindedir. Dolayısıyla StageDoctors’ın izni veya onayı olmaksızın içeriğe dahil kodların, dosyaların, resimlerin veya içeriklerin kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, dağıtılması veya satılması kesinlikle yasaktır. Üye sayılanları yapmayacağını, bu suretle veya başka herhangi bir şekilde StageDoctors ile doğrudan veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
4.9. StageDoctors, söz konusu ürün ve/veya hizmetlerin ve sistemin güvenliğini sağlamak başta olmak üzere yetkisiz erişimleri önlemek ve dijital eğitim videolarının telif haklarını korumak amacıyla Üye’nin IP adresini, sisteme giriş çıkış saatlerini, görüntülediği videoları, bağlanılan tarayıcı ve işletim sistemi bilgilerini saklama hakkına sahiptir. Üye, bu verileri üzerinde manuel ve otomatik incelemeler gerçekleştirilebileceğine muvafakat eder. 
4.10. Üye, Site’ye Üye olarak, üyelik sırasında ve aksi belirtilmediği sürece üyelik sona erdikten sonra da, StageDoctors tarafından kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi kapsamında tüketici davranışlarının analiz edilmesine ve kendisine bu kapsamda reklam, kampanya, anket ve tanıtım yapılmasına onay vermektedir. Üye, bu bilgilerin toplanması, işlenmesi, arşivlenmesi ve paylaşılması nedeniyle herhangi bir doğrudan veya dolaylı maddi veya manevi zarara uğradığı iddiası ile talepte bulunmayacağını ve StageDoctors’ı sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üyeler’e ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve bu Sözleşme ile belirlenen haller hariç olmak üzere üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Üye kendisi ile ticari elektronik ileti aracılığıyla iletişime geçilmesi konusundaki izin tercihlerini dilediği zaman StageDoctors ile yukarıda yer alan iletişim bilgileri üzerinden irtibata geçerek değiştirme hakkını haizdir. Bu konularda daha detaylı bilgi Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında yer almaktadır. 

Madde 5. Üyeliğin İptali
5.1. Taraflar, dilediği zaman önceden bir bildirimde bulunmasına gerek olmaksızın derhal Sözleşme’yi feshetme ve üyeliği iptal etme hakkını haizdir. 
5.2. StageDoctors tarafından, Üye’nin Sözleşme hükümlerine aykırı hareketi üzerine Sözleşme feshedilir ve üyelik iptal edilirse varsa Üye tarafından ödenen bedeller iade olunmayacaktır.

Madde 6. Tebligat
Üye, elektronik ortamda form aracılığı ile sunduğu iletişim bilgilerinin yasal tebligat adresi olup beyan ettiği elektronik posta adresinin kendisine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde yazılı şekilde bildirim yapmak Üye’nin sorumluluğunda olup değişiklikler bildirilmediğinde meydana gelebilecek gecikme, kaybolma, ulaşamama vb. durumlarda StageDoctors hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.

Madde 7. Gizlilik
7.1. Taraflar’ın, işbu Sözleşme kapsamında erişmiş oldukları sözlü ve yazılı iki Taraf arasında gidip gelen mesajlar, elektronik postalar  ve benzerleri dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm bilgiler gizli bilgi (“Gizli Bilgi”) olarak değerlendirilecektir. Taraflar, kendisinin ve söz konusu Gizli Bilgi’yi Sözleşme konusunun ifası için bilmesi gerektiği ölçüde paylaştığı çalışanların, danışmanların ve sair üçüncü kişilerin bu bilgileri, diğer Taraf’ın yazılı izni olmadan, üçüncü kişilere vermeyeceğini, açıklamayacağını, kamuya duyurmayacağını ya da bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
7.2. Taraflar’dan birince açıklanmadan önce gizli tutma yükümlülüğü olmaksızın ifşa edilmiş olan bilgiler; halihazırda kamuya mâl olmuş bilgiler; herhangi bir gizlilik yükümlülüğüne tabi olmaksızın üçüncü kişilerce açıklanan bilgiler; Gizli Bilgi’ye erişilmeksizin bağımsız olarak geliştirilmiş olan bilgiler; yazılı onay ile açıklanmasına izin verilen bilgiler; ve yürürlükte olan kanuni düzenlemeler veya verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari işlem gereğince açıklanması gereken bilgiler hususunda gizlilik yükümlülüğü uygulanmaz.
7.3. Bu gizlilik yükümlülüğü, Sözleşme süresince ve Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesini takip eden 3 (üç) yıl süre boyunca geçerli olmaya devam edecektir.

Madde 8. Mücbir Sebep
8.1. Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan veya öngörülmeyen, Taraflar’dan herhangi birinin kusur veya ihmalinden doğmayan ve kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Taraflar’dan birinin ya da her ikisinin de Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmelerini veya zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran yangın, tabii afet, kaza, patlama, ambargo, savaş, terör, ayaklanma, el koyma, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar gibi haller (birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır) işbu Sözleşme kapsamında Mücbir Sebep olarak kabul edilir. Mücbir Sebep’in devamı esnasında Taraflar, edimlerini yerine getirememekten ya da yerine getirmekte gecikmekten dolayı sorumlu olmayacaktır. 
8.2. Böyle bir halde, Mücbir Sebep’e maruz kalan Taraf, Mücbir Sebep’in gerçekleştiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde diğer Taraf’a etkileri ile birlikte bu durumu ve tahmini süresini yazılı olarak bildirir. Taraflar en kısa sürede Mücbir Sebep’in etkilerini bertaraf etmek ve edimlerini yeniden yerine getirmek için bir araya gelir.
8.3. Mücbir Sebep halinin ve/veya olumsuz etkilerinin 30 (otuz) günü geçmesi ve/veya Mücbir Sebep yüzünden yukarıdaki maddede belirtilen toplantıda Sözleşme konusu Hizmet’in zamanında ifa edilemeyeceğinin anlaşılır olması halinde, Taraflar Sözleşme’yi derhal ve tazminata gerek olmaksızın feshetme hakkına sahiptir.

Madde 9. Sorumluluk
Üye, Site’nin kullanımı sırasında yürürlükteki mevzuata ve işbu Sözleşme’de yer alan tüm hüküm ve şartlara ve Site’nin ilgili yerlerinde yapılan açıklamalara uygun hareket edeceğini, aksi halde bu bildirimlere ve mevzuata aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. StageDoctors’un Üye’ye karşı zarar ve ziyanlarla ve dava sebepleriyle ilgili olarak sözleşmeden, haksız fiilden veya başka hukuki nedenlerden kaynaklanan toplam hukuki sorumluluğu varsa Üye’nin Site’ye erişmek karşılığında ödediği ücreti hiçbir durumda ve hiçbir sebeple geçmeyecektir.

Madde 10. Kişisel Veriler
Taraflar, Sözleşme kapsamında kişisel veri işlenmesi ve aktarımı halinde başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun olmak üzere tabii oldukları ilgili tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde hareket edecektir. İşbu Sözleşme kapsamında Üye’nin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bilgiler Site’de Aydınlatma Metni’nde yer almaktadır. 

Madde 11. Diğer Hükümler
11.1. Tadil. StageDoctors, işbu Sözleşme koşullarını önceden ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir; bu hükümler değişikliğin yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer ve Üye bakımından hüküm ifade eder.  
11.2. Devir. Üye, Sözleşme kapsamında doğan hak ve yükümlülüklerinin tamamı veya bir kısmını Satıcı’nın önceden yazılı onayı olmadan başka herhangi bir kişi veya kuruma devredemez. StageDoctors, işbu Sözleşme’yi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir.
11.3. Feragat Etmeme. Taraflar’dan herhangi birinin işbu Sözleşme’den doğan herhangi bir hakkını ya da yetkisini hiç veya gereği gibi kullanmaması ya da geç kullanması, söz konusu haktan feragat etmiş olduğu anlamına gelmez.
11.4. Bölünebilirlik. İşbu Sözleşme hükümleri bölünebilir nitelikte olup ilgili mevzuat uyarınca bir hükmün geçersizliği hiçbir surette diğer bir hükmün geçerliliğini etkilemeyecektir. Böyle bir durumda, Taraflar, geçersiz hale gelen hükmü, hükmün amacıyla aynı doğrultuda geçerli ve uygulanabilir yeni bir hükümle değiştirmek için tüm makul çabayı gösterecektir.
11.5. Bildirim. İşbu Sözleşme çerçevesinde Taraflar’ın birbirlerine karşı yapacakları her türlü bildirim, ihtarname ve diğer yazışmalar Satıcı’nın Madde 1’de yazılı ticari adresine, Üye’nin elektronik ortamda doldurduğu formda beyan ettiği adrese veya Taraflar’ca yazılı olarak bildirilecek diğer adreslere yapılacaktır. Taraflar adres değişikliklerini birbirlerine en geç 2 (iki) gün içinde yazılı olarak bildirmedikleri takdirde, işbu Sözleşme’de belirtilen adrese yapılan tebligat ve yazışmalar geçerli kabul edilecektir. Üye, işbu Sözleşme’de beyan etmiş olduğu e-posta adresinin StageDoctors tarafından kendisine yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
11.6. Delil Sözleşmesi. Taraflar, Site’ye ait tüm bilgisayar kayıtlarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 uyarınca delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunda mutabıktır. 
11.7. Uyuşmazlıkların Çözümü. İşbu Sözleşme’den kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabi olup ve İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

Madde 12. Yürürlük
Üye, üyelik kaydını tamamlaması ve StageDoctors’a iletmesi ile işbu Sözleşme’de yer alan tüm maddeleri okuduğu ve Sözleşme’de yer alan maddeleri kabul ettiğini bilir. Üye, işbu Sözleşme’de belirtilen şartları tamamlamak suretiyle Sözleşme’de tanımlanan üye olma hak ve yetkisine sahip olacağı gibi işbu Sözleşme, Üye’nin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiş̧ sayılır.