MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
Madde 1. Taraflar
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) Satıcı ile Alıcı arasında __/__/____ tarihinde aşağıdaki hüküm ve şartlar dahilinde akdedilmiştir.
1.1. Satıcı
Unvan : Stagedoctors Eğitim Danışmanlık Turizm ve Dış Ticaret Ltd. Şirketi
Adres : Topkapı Mah. Dullar Çıkmazı Sok. Doğan İş Merkezi Apt. No: 2/1 Fatih
E-posta adresi : [email protected] 
MERSİS No : 0781084485500001
1.2. Alıcı
Ad Soyad :  __________________________________
TC Kimlik No :  __________________________________
Adres :  __________________________________
Telefon :  __________________________________
E-posta adresi :  __________________________________
Satıcı ve Alıcı tek başına “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

Madde 2. Konu
İşbu Sözleşme’nin konusu, Satıcı’nın aracı hizmet sağlayıcıya ait www.stagedoctorsmed.com isimli web sitesi (“Web Sitesi”) üzerinden Alıcı tarafından elektronik ortamda, işbu Sözleşme madde 3’te özellikleri ve bedeli belirtilen dijital eğitim hizmetinin (“Hizmet”) video paketleri şeklinde satışı ile ilgili 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri uyarınca Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. 

Madde 3. Hizmet
3.1. Elektronik oramda satışı yapılan Hizmet’in özellikleri, bedeli ve diğer bilgiler şu şekildedir: 
Dijital Eğitim Video Paketi (Hizmet) :
Paket Adedi :
Birim Paket Satış Bedeli :
KDV Dahil Toplam Bedel :
Ödeme Şekli :
3.2. Sözleşme’ye konu Hizmet’e ait fatura ve işbu Sözleşme Satıcı tarafından e-posta yolu ile Alıcı’ya iletilecektir.  
3.3. İşbu maddede belirtilen fiyatlar Satıcı tarafından güncelleme yapılana kadar geçerli olup Sözleşme usulünce yürürlüğe girdiği takdirde Alıcı fiyat değişimlerinden etkilenmeyecektir. 

Madde 4. Genel Hükümler
4.1. Alıcı, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan “Ön Bilgilendirme Formu”nu işbu Sözleşme’yi onaylamadan evvel okuduğunu ve Ön Bilgilendirme Formu’nda yer alan hükümler hakkında eksiksiz bilgiye sahip olduğunu işbu Sözleşme ile kabul ve beyan etmektedir.
4.2. Alıcı, satış işlemini onaylayarak Satıcı’nın adı, unvanı, MERSİS numarası dahil tüm kimlik ve iletişim bilgilerini; Web Sitesi’nde satışı yapılan dijital eğitim video paketine ait madde 3’te belirtilen temel özellikleri; dijital eğitim video paketinin tüm vergiler dâhil toplam bedelini; ödeme şekline, ifaya ve teslime ilişkin bilgileri ve Satıcı’nın bunlara yönelik taahhütlerini; dijital eğitim içeriğinin hangi donanım ya da yazılımla birlikte çalışabileceğine ilişkin bilgiyi; olası uyuşmazlık durumuna ilişkin çözüm yollarını okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini; ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği madde 15/1(ğ) bendi uyarınca cayma hakkının bulunmadığına dair ön bilgilendirmeye vakıf olduğunu ve elektronik ortamda bu hususlara ilişkin gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.
4.3. Alıcı, satın alma işleminin onaylanması durumunda ödeme yükümlülüğü altına gireceği konusunda “Satın Al/Ödeme” butonuna basmadan evvel açıkça bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder. 
4.4. Alıcı, dijital eğitim video paketi ve içeriğine ilişkin bilgileri kontrol ettiğini kabul ve beyan eder. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda doğabilecek herhangi bir zarardan Satıcı sorumlu değildir.
4.5. Alıcı, dijital eğitim videolarına sık kullanılan tarayıcılar aracılığıyla yalnızca Satıcı’nın Web Sitesi üzerinden erişebilecektir. 
4.6. Alıcı, dijital eğitim video paketinden yararlanma hakkını Web Sitesi üzerinden yalnızca kendi kullanıma özgü olmak koşuluyla satın aldığını, bu yararlanma hakkını aile üyeleri ve arkadaşlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir üçüncü kişiye hiçbir suretle kullandırmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
4.7. Alıcı, dijital eğitim videolarından yararlanma hakkını hiçbir ticari amaç gütmeksizin satın aldığını ve dijital eğitim videoları Satıcı tarafından açıkça yazılı izin verilmesi haricinde hiçbir ticari iş ve faaliyet için kullanmayacağını, ilave ücretle yeniden satış, çekiliş ve promosyon amaçlı olarak kullanmayacağını, kanuna aykırı olarak satmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.8. Alıcı’nın söz konusu dijital eğitim videolarından yararlanma hakkı Satıcı’nın Web Sitesi üzerinden en yakın tarihli Tıpta Uzmanlık Sınavı’na kadarki zaman dilimi ile sınırlı olup Alıcı kendisine tanınan sürede hakkını kullanmadığı takdirde Satıcı’nın Alıcı’ya herhangi bir şekilde bedel iadesi veya süre değişikliği yapma yükümlülüğü yoktur.
4.9. Alıcı, Hizmet’e erişime ilişkin herhangi bir ayıp ile karşılaştığı takdirde 24 (yirmidört) saat içinde ilgili aksaklık hakkında Satıcı’yı bilgilendirmeyi kabul eder.
4.10. Satıcı, söz konusu Hizmet’in ve sistemin güvenliğini sağlamak başta olmak üzere yetkisiz erişimleri önlemek ve dijital eğitim videolarının telif haklarını korumak amacıyla Alıcı’nın IP adresini, sisteme giriş çıkış saatlerini, görüntülediği videoları, bağlanılan tarayıcı ve işletim sistemi bilgilerini saklama hakkına sahiptir. Alıcı, bu verileri üzerinde manuel ve otomatik incelemeler gerçekleştirilebileceğine muvafakat eder. 
4.11. Hizmet’e erişimin teknik aksaklıklar nedeniyle aksaması durumunda uygulanacak prosedür Satıcı tarafından tek taraflı olarak belirlenir ve Alıcı’nın kayıtlı e-mail adresi veya cep telefonu üzerinden bildirilir. Hizmet’ten yararlanma tarihinin ertelenmesi durumunda bedel iadesi yapılmayacak olup Alıcı, yeni belirlenecek tarih boyunca Hizmet’ten faydalanabilecektir. Ancak, Alıcı’nın yeni belirlenen tarihlerde Hizmet’e erişiminin mümkün olmadığı hallerde Satıcı’nın kararına göre bedel iadesi yapılabilir. Hizmet bedeli iadesi söz konusu olduğunda, iade edilecek tutar Hizmet bedeli ile sınırlı olup işlem bedeli ya da sair başkaca bir bedelin talebi mümkün değildir.
4.12. Satış işlemleri sırasında Alıcı, kendisine yapılacak bildirimler için belirttiği işbu Sözleşme madde 1’de yazılı e-posta adresi ve cep telefonu dahil tüm iletişim bilgilerinin doğru ve eksik olduğunu, iletişim bilgilerini yanlış belirtmesi sebebiyle Satıcı tarafından yapılacak olası bildirimleri alamaması durumunda tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder. 
4.13. Satıcı, Web Sitesi’nde dijital video eğitimlerinin satış işlemine ilişkin teknik nedenlerden kaynaklanabilecek hatalardan sorumlu değildir. Herhangi bir teknik aksaklık meydana geldiğinde Satıcı, Hizmet’i satmayı reddetme veya satış gerçekleşmişse bedel iadesi yaparak satışı iptal etme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda Alıcı’nın Satıcı’dan herhangi bir ilave maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.
4.14. Alıcı, Satıcı’nın mevzuat gereği işbu Sözleşme tahtında doğan yükümlülüklerini yerine getirdiğine dair kayıtları, bilgi ve belgeleri 3 (üç) yıl boyunca saklayacağını kabul ve beyan eder. 
4.15. Alıcı’nın işbu Sözleşme kapsamında elektronik ortamda verdiği bütün teyitler ve kabuller gerektiğinde yazılı onay hükmünde sayılacaktır.

Madde 5. Satış ve Ödeme
5.1. Sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup seçilen dijital eğitim video paketinin Web Sitesi üzerinden Alıcı’nın erişimine açıldığı gün ifa edilmiş olur. Ancak Alıcı ödemesini Sözleşme’nin yürürlüğe girdiği tarihte yapacaktır. Aksi takdirde işbu Sözleşme geçersiz sayılacak, söz konusu Hizmet’e ilişkin satış gerçekleşmeyecektir.
5.2. Alıcı, satın almak istediği dijital eğitim video paketini seçerek “Satın Al/Ödeme” butonuna bastıktan sonra ödeme sayfasına yönlendirilir. Bu sayfada Alıcı, kendisine uygun olarak tercih edeceği banka kartı, kredi kartı veya havale/EFT ödeme yöntemlerinden birini tercih ederek ödemesini gerçekleştirir. Havale/EFT bilgilerinin işbu Sözleşme’de yer alan Alıcı bilgileri ile aynı olması gerekmektedir.
5.3. Alıcı, kredi kartı ile ödeme yapmak istediği durumda söz konusu olabilecek faiz oranı ile temerrüt faizine ilişkin bilgileri, ödemeyi gerçekleştireceği banka ile arasında akdedilmiş kredi kartı sözleşmesi kapsamında bildiğini, temerrüde düşmesi halinde kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek olup bankaya karşı sorumlu olacağını kabul eder. Söz konusu bankanın hukuki yollara başvurarak doğacak masrafları ve vekalet ücretini Alıcı’dan talep etme hakkı vardır. 
5.4. Alıcı, Satıcı’ya karşı borcu gecikmeli ifasından dolayı temerrüde düşmesi halinde Satıcı’nın uğradığı doğrudan ve dolaylı tüm zarardan sorumludur.

Madde 6. Cayma Hakkı
İşbu Sözleşme kapsamında dijital eğitim videolarına erişim sunulması, Yönetmelik madde 15/1(ğ) uyarınca “elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler” kapsamında değerlendirildiğinden Alıcı’nın işbu Sözleşme’den cayma hakkı bulunmamaktadır.

Madde 7. Fikri Mülkiyet Hakları
7.1. Satıcı tarafından Alıcı’nın kullanımına sunulan dijital eğitim videoları üzerindeki 5846 sayılı Fikri ve Sanat Eserleri Kanunu ile 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’ndan kaynaklanan tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları başta olmak üzere tüm haklar Satıcı’ya aittir. Alıcı’nın dijital eğitim videolarını kullanım hakkı işbu Sözleşme’nin kapsamı ve amacı sınırlı olmak üzere işbu Sözleşme’de öngörülen bedel karşılığında inhisari olmayacak şekilde Alıcı’ya verilmiştir. 
7.2. Alıcı, dijital eğitim videoları ile ilgili teknolojik koruma önlemlerini hileli bir şekilde atlamayacağını; dijital eğitim videolarını yayımlamayacağını, kopyalamayacağını, kiralamayacağını, finansal kiralama yoluyla satmayacağını, içeri veya dışarı aktarmayacağını, dağıtmayacağını veya ödünç vermeyeceğini; ve dijital eğitim videolarına erişim veya videoları kullanma hakkını devretmeyeceğini, yetkisiz üçüncü kişi uygulamalarıyla dijital eğitim videolarına erişim sağlamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
7.3. Alıcı, dijital eğitim videolarının yalnızca kişisel, ticari olmayan kullanımına yönelik olduğunu, bunların hiçbir suretle kopyasını almayacağını, bunları yeniden dağıtmayacağını, yayımlamayacağını, halka açık olarak göstermeyeceğini veya aktarmayacağını ve bu yükümlülüğe aykırılık halinde Satıcı’nın tek taraflı olarak dijital eğitim videolarına erişim hakkını hiçbir uyarı yapılmaksızın ve bedel iadesi olmaksızın iptal etme hakkı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 8. Gizlilik
8.1. Taraflar’ın, işbu Sözleşme kapsamında erişmiş oldukları sözlü ve yazılı iki Taraf arasında gidip gelen mesajlar, e-mailler ve benzerleri dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm bilgiler gizli bilgi (“Gizli Bilgi”) olarak değerlendirilecektir. Taraflar, kendisinin ve söz konusu Gizli Bilgi’yi Sözleşme konusunun ifası için “bilmesi gerektiği ölçüde” paylaştığı çalışanların, danışmanların ve sair üçüncü kişilerin bu bilgileri, diğer Taraf’ın yazılı izni olmadan, üçüncü kişilere vermeyeceğini, açıklamayacağını, kamuya duyurmayacağını ya da bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
8.2. Taraflar’dan birince açıklanmadan önce gizli tutma yükümlülüğü olmaksızın ifşa edilmiş olan bilgiler; halihazırda kamuya mâl olmuş bilgiler; herhangi bir gizlilik yükümlülüğüne tabi olmaksızın üçüncü kişilerce açıklanan bilgiler; Gizli Bilgi’ye erişilmeksizin bağımsız olarak geliştirilmiş olan bilgiler; yazılı onay ile açıklanmasına izin verilen bilgiler; ve yürürlükte olan kanuni düzenlemeler veya verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari işlem gereğince açıklanması gereken bilgiler hususunda gizlilik yükümlülüğü uygulanmaz.
8.3. Bu gizlilik yükümlülüğü, Sözleşme süresince ve Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesini takip eden 3 (üç) yıl süre boyunca geçerli olmaya devam edecektir.

Madde 9. Mücbir Sebep
9.1. Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan veya öngörülmeyen, Taraflar’dan herhangi birinin kusur veya ihmalinden doğmayan ve kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Taraflar’dan birinin ya da her ikisinin de Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmelerini veya zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran yangın, tabii afet, kaza, patlama, ambargo, savaş, terör, ayaklanma, el koyma, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar gibi haller (birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır) işbu Sözleşme kapsamında Mücbir Sebep olarak kabul edilir. Mücbir Sebep’in devamı esnasında Taraflar, edimlerini yerine getirememekten ya da yerine getirmekte gecikmekten dolayı sorumlu olmayacaktır. 
9.2. Böyle bir halde, Mücbir Sebep’e maruz kalan Taraf, Mücbir Sebep’in gerçekleştiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde diğer Taraf’a etkileri ile birlikte bu durumu ve tahmini süresini yazılı olarak bildirir. Taraflar en kısa sürede Mücbir Sebep’in etkilerini bertaraf etmek ve edimlerini yeniden yerine getirmek için bir araya gelir.
9.3. Mücbir Sebep halinin ve/veya olumsuz etkilerinin 30 (otuz) günü geçmesi ve/veya Mücbir Sebep yüzünden yukarıdaki maddede belirtilen toplantıda Sözleşme konusu Hizmet’in zamanında ifa edilemeyeceğinin anlaşılır olması halinde, Taraflar Sözleşme’yi derhal ve tazminata gerek olmaksızın feshetme hakkına sahiptir.

Madde 10. Sorumluluk
Alıcı, Web Sitesi’nin kullanımı sırasında yürürlükteki mevzuata ve işbu Sözleşme’de yer alan tüm hüküm ve şartlara ve Web Sitesi’nin ilgili yerlerinde yapılan açıklamalara uygun hareket edeceğini, aksi halde bu bildirimlere ve mevzuata aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı’nın işbu Sözleşme’den doğacak maddi sorumluluğu Sözleşme’de belirlenen Hizmet bedeli ile sınırlı olacaktır. 

Madde 11. Kişisel Veriler
Taraflar, Sözleşme kapsamında kişisel veri işlenmesi ve aktarımı halinde başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun olmak üzere tabii oldukları ilgili tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde hareket edecektir. İşbu Sözleşme kapsamında Alıcı’nın kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bilgiler Web Sitesi’nde Aydınlatma Metni’nde yer almaktadır. 

Madde 12. Diğer Hükümler
12.1. Tüm Anlaşma. İşbu Sözleşme daha önce bu hususta yapılmış yazılı ve sözlü tüm anlaşmaların yerine geçer. 
12.2. Tadil. İşbu Sözleşme’de yapılacak herhangi bir değişiklik yazılı olmadıkça ve her iki Tarafça imzalanmadıkça hüküm ifade etmeyecektir.
12.3. Devir. Alıcı, Sözleşme kapsamında doğan hak ve yükümlülüklerinin tamamı veya bir kısmını Satıcı’nın önceden yazılı onayı olmadan başka herhangi bir kişi veya kuruma devredemez. 
12.4. Feragat Etmeme. Taraflar’dan herhangi birinin işbu Sözleşme’den doğan herhangi bir hakkını ya da yetkisini hiç veya gereği gibi kullanmaması ya da geç kullanması, söz konusu haktan feragat etmiş olduğu anlamına gelmez.
12.5. Bölünebilirlik. İşbu Sözleşme hükümleri bölünebilir nitelikte olup ilgili mevzuat uyarınca bir hükmün geçersizliği hiçbir surette diğer bir hükmün geçerliliğini etkilemeyecektir. Böyle bir durumda, Taraflar, geçersiz hale gelen hükmü, hükmün amacıyla aynı doğrultuda geçerli ve uygulanabilir yeni bir hükümle değiştirmek için tüm makul çabayı gösterecektir.
12.6. Bildirim. İşbu Sözleşme çerçevesinde Taraflar’ın birbirlerine karşı yapacakları her türlü bildirim, ihtarname ve diğer yazışmalar Satıcı’nın Madde 1’de yazılı ticari adresine, Alıcı’nın elektronik ortamda doldurduğu formda beyan ettiği adrese veya Taraflar’ca yazılı olarak bildirilecek diğer adreslere yapılacaktır. Taraflar adres değişikliklerini birbirlerine en geç 2 (iki) gün içinde yazılı olarak bildirmedikleri takdirde, işbu Sözleşme’de belirtilen adrese yapılan tebligat ve yazışmalar geçerli kabul edilecektir. Alıcı, işbu Sözleşme’de beyan etmiş olduğu e-posta adresinin Satıcı tarafından kendisine yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
12.7. Uyuşmazlıkların Çözümü. İşbu Sözleşme’den doğan ihtilaflarda Alıcı, şikayet ve itirazları bakımından Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde yerleşim yerinin bulunduğu veya Hizmet’i satın aldığı yerdeki il veya ilçe Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri’ne başvurabilecektir. 

Madde 13. Yürürlük
İşbu Sözleşme Alıcı tarafından dijital eğitim video paketinin satın alınması işlemi gerçekleştirilmeden önce okunmuş olup Sözleşme’nin içeriği, tüm bilgiler ve koşullar kabul edilmiş ve Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle “Satın Al/Ödeme” butonuna basıldığı tarihte akdedilerek yürürlüğe girmiş kabul edilecektir. 

Ön Bilgilendirme şartlarını okudum ve Mesafeli Satış Sözleşmesini kabul ediyorum.